RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rejestry i ewidencje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie

     Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie, realizując zadania ustawowe Inspekcji Weterynaryjnej prowadzi rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych, wymagane przepisami prawa, w tym:

1) na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm. ):

 • rejestr zakładów obejmujący:
  •  zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • zakłady będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny,
  • zakłady, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia
   nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, w tym zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,
 • wykaz podmiotów podlegających rejestracji, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakładach podlegających zatwierdzeniu w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt,
 • wykaz zakładów zatwierdzonych w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady;

2) na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006r.o paszach ( Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm. ):

 • rejestr, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz,
 • wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady;

3) na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.): rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a – l, n, p oraz w art. 4 ust. 3 tej ustawy,
tj. działalność w zakresie:

 • zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
 • obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury,
 • prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,
 • zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
 • prowadzenia punktu kopulacyjnego,
 • prowadzenia zakładu drobiu,
 • prowadzenia:
  • przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
  • zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt,
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 • chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie,
 • utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań,
 • zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
 • prowadzenia:
  •  miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku,
  • łowisk typu "wpuść i złów",
  • przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 17.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 201