RSS
A A A
SmodBIP

Organy i ich kompetencje

     Organem Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opoczyńskiego jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, który jest jednocześnie kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie.
     Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie, który kieruje działalnością Inspektoratu w przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

1) zapewnienie wykonywania zadań ustawowych Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu opoczyńskiego
2) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
3) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami
i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
4) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
5) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
7) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

     W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej, organem pierwszej instancji jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 17.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 7 700