RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

     Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie realizuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej poprzez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt;

2)   monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;

3)   badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

4)   przeprowadzanie:
a)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów
w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
b) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.),

5)   sprawowanie nadzoru nad:
a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b)  wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
d)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
e)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
f)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
g)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
h) przemieszczaniem zwierząt,
i)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
j)  utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

6)  prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt orazśrodkach żywienia zwierząt;

7)   prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji,
o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

8)   przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225z późn. zm.).Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 14.09.2012
Podpisał: Joanna Lasota
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 6 399