RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 12.06.2013 z powodu:
Zakładka zdublowana

Oferty pracy

Ogłoszenie nr: 151137

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

Miejsce wykonywania pracy: Opoczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach oraz w rzeźniach.
 • Nadzór nad spełnianiem warunków weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt, obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
 • Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych pszczół.
 • Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, samorządem lekarsko – weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 • Pobieranie próbek do badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
 • Prowadzenie określonego przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbach.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań, sporządzanie wymaganych wykazów, planów, sprawozdań i raportów.
 • Prowadzenie obowiązującego postępowania administracyjnego przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych, prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem sankcji karnych i nakładaniem grzywien.


Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca poza siedzibą urzędu - konieczność dojazdów samochodem osobowym do miejsc wykonywania czynności, obsługa klientów zewnętrznych, kontakt z żywymi zwierzętami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze, pomieszczenia biurowe na piętrze - brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, poczta elektroniczna)
  • zdolność analitycznego myślenia
  • komunikatywność
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość zasad postępowania administracyjnego wg kpa
 • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, np. ukończenie specjalizacji, kursów, szkoleń, itp.
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

06-05-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

z dopiskiem: "Oferta pracy w służbie cywilnej - nr ogłoszenia 151137".

Inne informacje:

W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu postępowania.
Nadesłane oferty zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru. Na wniosek kandydata oferta może zostać zwrócona.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Włodzimierz Skorupski
Dokument z dnia: 23.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 632
Wersja do druku