RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Oferty pracy

Ogłoszenie nr: 169457

Data ukazania się ogłoszenia: 18 maja 2015r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

Miejsce wykonywania pracy:
Opoczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Nadzór nad przestrzeganiem krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach oraz w rzeźniach.
• Nadzór nad spełnianiem warunków weterynaryjnych do prowadzenia działalności
w zakresie transportu zwierząt, obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
• Monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych pszczół.
• Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, samorządem lekarsko – weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
• Pobieranie próbek do badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
• Prowadzenie określonego przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbach.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań, sporządzanie wymaganych wykazów, planów, sprawozdań i raportów.
• Prowadzenie obowiązującego postępowania administracyjnego przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych, prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem sankcji karnych i nakładaniem grzywien.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca poza siedzibą urzędu - konieczność dojazdów samochodem do miejsc wykonywania czynności, obsługa klientów zewnętrznych, kontakt ze zwierzętami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze z wykorzystaniem monitorów ekranowych, pomieszczenia biurowe na piętrze - brak windy.

Inne
Prowadzenie samochodu osobowego i ciężarowego do 3,5 t przy wykonywaniu obowiązków służbowych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
o prawo jazdy kat. B
o dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office, Internet, poczta elektroniczna )
o zdolność analitycznego myślenia
o komunikatywność
o odporność na stres
wymagania dodatkowe
• znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej
• znajomość zasad postępowania administracyjnego wg kpa
• specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, np. ukończenie specjalizacji, kursów, szkoleń, itp.
• kopia prawa jazdy kat. B
• kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
05-06-2015r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

z dopiskiem: "Oferta pracy w służbie cywilnej - nr ogłoszenia 169457".

Inne informacje:
W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu postępowania.
Nadesłane oferty zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru. Na wniosek kandydata oferta może zostać zwrócona.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 18.05.2015
Podpisał: Włodzimierz Skorupski
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 942