RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Oferty pracy

Ogłoszenie nr: 172692
Data ukazania się ogłoszenia: 03 września 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

Miejsce wykonywania pracy:
Opoczno
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Nadzorowanie podmiotów wpisanych do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii, prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych, prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem sankcji karnych.
• Organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (przyjmowanie zgłoszeń, badania monitoringowe, dochodzenie epizootyczne, likwidacja ognisk choroby ).
• Nadzór nad obrotem zwierząt na rynku krajowym, w handlu i wywozie do krajów trzecich.
• Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
• Realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
• Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, sporządzanie wymaganej dokumentacji, wykazów, planów, sprawozdań, raportów itp.
• Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
• Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, samorządem lekarsko – weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca poza siedzibą urzędu, konieczność dojazdów samochodem do miejsc wykonywania czynności, obsługa klientów zewnętrznych, kontakt ze zwierzętami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca przy komputerze z wykorzystaniem monitorów ekranowych, pomieszczenia biurowe na piętrze, w urzędzie brak windy i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Inne
Prowadzenie samochodu osobowego i ciężarowego do 3,5 t przy wykonywaniu obowiązków służbowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: wyższe weterynaryjne
• pozostałe wymagania niezbędne:
o prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
o prawo jazdy kat. B,
o dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office, Internet, poczta elektroniczna ),
o zdolność analitycznego myślenia,
o komunikatywność,
o odporność na stres,
wymagania dodatkowe
• znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej,
• znajomość zasad postępowania administracyjnego wg kpa,
• specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, np. ukończenie specjalizacji, kursów, szkoleń, itp.,
• kopia prawa jazdy kat. B,
• kopie świadectw pracy.
Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jeżeli znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
Termin składania dokumentów:
18-09-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

z dopiskiem: oferta zatrudnienia ogłoszenie nr 172692
Inne informacje:
W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu postępowania.
Nadesłane oferty zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru. Na wniosek kandydata oferta może zostać zwrócona.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 03.09.2015
Podpisał: Włodzimierz Skorupski
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 084