RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Składanie i rozpatrywanie petycji

Składanie i rozpatrywanie petycji odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. 2014 poz. 1195 ).

Prawo składania petycji

Petycję może złożyć każdy:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
- grupa ww. podmiotów.

Petycję można złożyć:
- w interesie własnym,
- w interesie publicznym,
- w interesie osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego za ich zgodą.

Adresat petycji

Petycję można wnieść do:
- organu administracji publicznej,
- organizacji lub instytucji społecznej.

Adresatem petycji powinien być podmiot, w którego kompetencjach mieści się załatwienie tej petycji.

Petycja powinna zawierać:
- imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu składającego petycję,
- adres zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu wnoszącego petycję,
- adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji – tj. określenie, na co zwraca uwagę lub czego domaga się składający petycję,
- imię , nazwisko i adres zamieszkania osoby trzeciej lub nazwę i siedzibę podmiotu trzeciego oraz załączoną zgodę na złożenie petycji w ich imieniu.
O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Petycje składane anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak składać petycje
Petycje skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie można składać:
- pocztą - pod adresem:
Powiatowy Inspektorat weterynarii w Opocznie ul. Staromiejska 35 26-300 Opoczno
- osobiście - w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
-drogą elektroniczną – opoczno.piw@wetgiw.gov.pl

Publikacja petycji:
Skan petycji zamieszcza się na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.
Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz przewidywanego terminu i sposobu załatwienia petycji.
Podmiot rozpatrujący petycję zapewnia zachowanie poufności danych osobowych osób zainteresowanych, jeżeli nie uzyska zgody na ich publikację.

Opłaty:
Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Termin rozpatrzenia petycji:
Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji:
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot, który ją wniósł o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą lub drogą elektroniczną.

Tryb odwoławczy:
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 21.06.2016
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 21.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 908