RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: A

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane i załatwiane są w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII ( tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz.23).

Prawo składania skarg i wniosków
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie każdy ma prawo składać skargi i wnioski:
- w interesie własnym,
- w interesie publicznym,
- w interesie innej osoby za jej zgodą.

Adresaci skarg i wniosków
Skargi i wnioski można składać do:
- organów administracji publicznej,
- organizacji społecznych
określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego lub w przepisach szczególnych.
Organy te rozpatrują skargi i wnioski w ramach swoich właściwości.

Czego mogą dotyczyć skargi i wnioski

Przedmiotem SKARGI może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski, kierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie można składać:

- osobiście, w tym ustnie do protokołu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35

- pocztą – pod adresem:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie ul. Staromiejska 35, 26-300 Opoczno

- faksem – nr tel/ fax: (44) 755 23 14, 755 26 02,

- drogą elektroniczną – opoczno.piw@wetgiw.gov.pl

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie:
Wtorek w godz. 14:00 - 16:30

Jak składać skargi i wnioski na piśmie
- sporządzić skargę lub wniosek, pamiętając o podaniu swojego imienia
i nazwiska oraz adresu zamieszkania,
można skorzystać z formularza skargi
- dołączyć kserokopie dokumentów, które mogą pomóc w rozpatrzeniu skargi,
- dołączyć zgodę osoby trzeciej w imieniu której składa się skargę lub wniosek,
- złożyć skargę lub wniosek.
Skargi i wnioski składane anonimowo nie będą rozpatrywane.

Zasada poufności
Składający skargę lub wniosek może zastrzec do wiadomości urzędu swoje dane osobowe.
Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych ( art.225 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ).

Opłaty
Złożenie skargi i wniosku wolne jest od opłat.

Termin rozpatrzenia:
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia:
Skarżącego lub wnioskodawcę zawiadamia się o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą lub drogą elektroniczną.

Tryb odwoławczy:
Od sposobu załatwienia skargi nie przysługuje odwołanie. Skargę można ponowić, wskazując równocześnie nowe okoliczności w sprawie, której skarga dotyczy. W przeciwnym wypadku skargę pozostawia się bez rozpatrzenia oraz bez zawiadamiania skarżącego.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Wzór skargi - pobierzOpublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 21.06.2016
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 695