RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zasady organizacji działania PIW

Zadania ustawowe nałożone na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie wykonują pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie oraz lekarze weterynarii
i inne osoby wyznaczone do wykonywania określonych czynności zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1482
z póź. zm. ).
Zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej wykonują:
1) lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności,
2) osoby niebędące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania określonych czynności o charakterze pomocniczym.
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone w zakresie wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej, mają prawo w każdym czasie do:
a) przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji, urządzeń lub środków transportu,
b) kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt,
c) pobierania nieodpłatnie próbek do badań :
- od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,
- produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych,
d) żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli,
e) żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych
w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone o których mowa wyżej, w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 22.06.2016
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 961