RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny PIW

Status prawny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie
Organem Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opoczyńskiego jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, który jest jednocześnie kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim.
W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych
z wykonywaniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Opocznie jest organem pierwszej instancji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, natomiast organem wyższej instancji jest Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 1482 z późn. zm. )
2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 sierpnia 2004r.
w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych
i granicznych lekarzy weterynarii ( tekst. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 197 ).
3) Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010r.
w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ( Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 z późn. zm. );
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. )Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 22.06.2016
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 489