RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze nr 1457 z dnia 14 lipca 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Wymiar etatu - 1
Stanowiska - 1

Miejsce wykonywania pracy: Opoczno - teren powiatu opoczyńskiego

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

Warunki pracy:
Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, niszczarki.
Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu osobowego
i ciężarowego do 3,5 t ( prawo jazdy kat. B ), wyjazdy służbowe.
Wystąpienia publiczne, obsługa petentów. Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań:
• Nadzorowanie działalności podlegającej ustawowo nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej
w tym: rejestracja i zatwierdzanie podmiotów, wydawanie zezwoleń, nadawanie uprawnień do handlu i wywozu do państw trzecich, kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności nadzorowanej.
• Organizowanie, wykonywanie bezpośrednie oraz koordynowanie zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja, badania monitoringowe, kontrola lekarzy wyznaczonych, dochodzenie epizootyczne, likwidacja ognisk choroby, ustalanie statusu epizootycznego stad zwierząt itp. ).
• Nadzór nad obrotem zwierzętami na rynku krajowym, w handlu i wywozie do państw trzecich oraz nad przemieszczaniem zwierząt w celach niehandowych.
• Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
• Realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
• Nadzór nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących ochrony zwierząt przez podmioty nadzorowane oraz zwierząt domowych.
• Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie przewidzianych przepisami prawa sankcji karnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych.
• Sporządzanie wymaganej dokumentacji, w tym protokołów kontroli, decyzji, zaświadczeń oraz analiz, raportów, planów, sprawozdań itp.
• Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
• Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
• Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
• Prawo jazdy kat. B
• Dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna )
• Zdolność analitycznego myślenia
• Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i koordynacji pracy innych osób
• Komunikatywność
• Odporność na stres
• Umiejętność pracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe: 2 lata w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub ds. zdrowia i ochrony zwierząt
• Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej
• Znajomość zasad postępowania administracyjnego
• Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej
• Znajomość zasad obsługi programu ZCHZZ, TRACES, VETLINK

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
• Kopia prawa jazdy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu epizootiologii
i administracji weterynaryjnej
• Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, związanych z zakresem zadań przypisanych do stanowiska pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 01 sierpnia 2016r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia nr 1457 "

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/ kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru, o ile aplikujący nie wniosą o ich zwrot.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
tel. 44 755 23 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 1465 z dnia 14 lipca 2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw pasz w Zespole ds. Pasz i Utylizacji

Wymiar etatu - 1
Stanowiska - 1

Miejsce wykonywania pracy: Opoczno - teren powiatu opoczyńskiego

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

Warunki pracy:
Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, niszczarki.
Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu osobowego
i ciężarowego do 3,5 t ( prawo jazdy kat. B ), wyjazdy służbowe.
Wystąpienia publiczne, obsługa petentów. Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań:
• Nadzór nad produkcją, obrotem i stosowaniem pasz i dodatków paszowych w tym: rejestracja i zatwierdzanie podmiotów, nadawanie uprawnień do handlu i wywozu do państw trzecich, kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności nadzorowanej.
• Nadzór nad podmiotami prowadzącymi produkcję i obrót karmami dla zwierząt,
w tym karmami z ubocznych produktów zwierzęcych.
• Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno - kostnych jako polepszaczy gleby.
• Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz. Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz.
• Obsługa Krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach ( RASFF ).
• Prowadzenie kontroli interwencyjnych oraz kontroli na wniosek właścicieli zwierząt gospodarskich w zakresie przestrzegania krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach.
• Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie przewidzianych przepisami prawa sankcji karnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych.
• Sporządzanie wymaganej dokumentacji, w tym protokołów kontroli, decyzji, zaświadczeń oraz analiz, raportów, planów, sprawozdań itp.
• Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
• Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, biologiczne lub zootechniczne
• Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza wetreynarii
• Prawo jazdy kat. B
• Dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna )
• Zdolność analitycznego myślenia
• Komunikatywność
• Odporność na stres
• Umiejętność pracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• staż pracy: 1 rok w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku ds. pasz
• Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej
• Znajomość zasad postępowania administracyjnego
• studia podyplomowe lub szkolenia uzupełniające z zakresu pasz
• Znajomość zasad obsługi programu RASFF

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
• Kopia prawa jazdy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych lub/i szkoleń
z zakresu pasz.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 25 lipca 2016r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia nr 1465 "

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/ kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru, o ile aplikujący nie wniosą o ich zwrot.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
tel. 44 755 23 14Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 14.07.2016
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 610