RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wynik naboru

Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze nr 3898 z dnia 29 września 2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Wymiar etatu - 1
Stanowiska - 1

Miejsce wykonywania pracy: Opoczno - teren powiatu opoczyńskiego

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

Warunki pracy:
Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, niszczarki.
Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu osobowego
i ciężarowego do 3,5 t ( prawo jazdy kat. B ), wyjazdy służbowe.
Wystąpienia publiczne, obsługa petentów. Kontakt ze zwierzętami.
Zakres zadań:
Nadzorowanie działalności podlegającej ustawowo nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej
w tym: rejestracja i zatwierdzanie podmiotów, wydawanie zezwoleń, nadawanie uprawnień do handlu i wywozu do państw trzecich, kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności nadzorowanej.
Organizowanie, wykonywanie bezpośrednie oraz koordynowanie zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja, badania monitoringowe, kontrola lekarzy wyznaczonych, dochodzenie epizootyczne, likwidacja ognisk choroby, ustalanie statusu epizootycznego stad zwierząt itp. ).
Nadzór nad obrotem zwierzętami na rynku krajowym, w handlu i wywozie do państw trzecich oraz nad przemieszczaniem zwierząt w celach niehandowych.
Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów, dotyczących ochrony zwierząt przez podmioty nadzorowane oraz zwierząt domowych.
Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie przewidzianych przepisami prawa sankcji karnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych.
Sporządzanie wymaganej dokumentacji, w tym protokołów kontroli, decyzji, zaświadczeń oraz analiz, raportów, planów, sprawozdań itp.
Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Prawo jazdy kat. B
Dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna )
Zdolność analitycznego myślenia
Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i koordynacji pracy innych osób
Komunikatywność
Odporność na stres
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe: 2 lata w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej
Znajomość zasad postępowania administracyjnego
Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej
Znajomość zasad obsługi programu ZCHZZ, TRACES, VETLINK
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
Kopia prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu epizootiologii
i administracji weterynaryjnej
Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, związanych z zakresem zadań przypisanych do stanowiska pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 17 października 2016r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia nr 3898 "
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/ kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru, o ile aplikujący nie wniosą o ich zwrot.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
tel. 44 755 23 14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ


Nazwa stanowiska:
inspektor weterynaryjny ds. pasz
umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Nr ogłoszenia 1465
z dnia 14 lipca 2016r.


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Beata Pietras, zamieszkała w Sołku.Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 30.09.2016
Podpisał: Małgorzata Kowalska
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 845