RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOCZNIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bednarczyk Trefna.
 • E-mail: koordynator.ds.dostepnosci.piw@gmail.com
 • Telefon: (44) 755 23 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
 • Adres: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOCZNIE
  ul. Staromiejska 35, 26-300 Opoczno
 • E-mail: opoczno.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: (44) 755 23 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie to kompleks trzech budynkow. Teren jest  ogrodzony i posiada bramą wiazdową. Wejście do budynku głównego Inspektoratu znajduje się na półpiętrze- schody-bez windy. W budynku nie mam możliwości obsługi interesantów z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy, są schody, wąskie korytarze z wąskim dzwiami do poszczególnych pomieszczeń.

W dugim budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie , w którym znajduje się dział ekonomiczny, wejscie jest z poziomu parkingu i jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ( drzwi dwuskrzydłowe), szeroki korytarz, pokój przeznaczony do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Parking jest duży z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia jest równa, utwardzona, bez przeszkód. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie nie ma przeszkód do wstępu z psem asystującym.

W trzecim budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii znajduję sie Zaspół ds. Bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

W budynkach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

PLAN DZIAŁANIA

 Opublikował: Mariusz Bożyk
Publikacja dnia: 17.02.2021
Podpisał: Małgorzata Bednarczyk
Dokument z dnia: 20.10.2020
Dokument oglądany razy: 2 053